Ansvarsförklaring & disclaimer

Allt innehåll på flytningar.com ska betraktas som strikt informativt. Denna information gör ej anspråk på att kunna ersätta en professionell läkares bedömning. Har du hälsoproblem är det alltid att föredra en läkarkonsultation framför annan typ av rådgivning. Allt innehåll på flytningar.com gällande receptbelagda läkemedel skall bedömas som informativt för att öka läsarens kunskap om olika behandlingsmetoder. Att marknadsföra och göra reklam för receptbelagda läkemedel inom EU är inte tillåtet enligt lag.